چشم انداز دریا
بلوک A بلوک B بلوک C سالن ورزشی
چشم انداز جنگل
مساحت زمین: 8500 مترمربع
سطح زیربنای کل: 11500 مترمربع
میزان مشاعات: 7000 مترمربع
تعداد پارکینگ: 86 عدد
تعداد طبقات: 6 و 7 طبقه
تعداد کل واحدها: 79 واحد
تیپ واحدها بر اساس اتاق ها: یک خوابه ، دو خوابه و سه خوابه
متراژ واحدهای یکخوابه: 57، 61، 66 و 72 مترمربع
متراژ واحدهای دوخوابه: 100، 118، 120 و 126 مترمربع
متراژ واحدهای سه خوابه: 184 و 260 مترمربع